JUDr. Josef Petr, advokát
Rychlý kontakt

JUDr. Josef Petr, advokát
Mobil: +420 602 745 609
E-mail: akjosefpetr@gmail.com

Aktuální oznámení

Odměna za služby


Odměna je obvykle účtována na základě hodinové sazby. Výše sazby je závislá na okolnostech konkrétního případu s tím, že obecně lze uvést nejčastěji používanou sazbu: 2.000,- Kč za hodinu. Předpokládaný rozsah práce je klientovi sdělen po prostudování jím předložených podkladů případu. To ovšem nevylučuje možnost dohodnout se na jiné formě stanovení odměny podle konkrétních potřeb a preferencí klienta (například fixní částka při dokončení projektu, měsíční paušál, odměna stanovená podílem na výsledku věci).
 
Dohodnutá odměna nezahrnuje externí náklady, vzniklé v souvislosti s právními službami (například soudní a notářské poplatky, cestovné v souvislosti s požadavkem klienta ani kurýrní služby). Ke smluvené odměně se nepřipočítává DPH.

Fakturace probíhá na měsíční bázi s dvoutýdenní splatností. Faktura obsahuje všechny zákonné náležitosti a je doplněna podrobnou specifikací poskytnutých právních služeb dle požadavků klienta.

Obecně pak platí, že v případě úspěšného vedení sporu u soudu má klient od protistrany nárok na náhradu soudních výdajů. Soudní výdaje zahrnují soudní poplatek (ten platí jen žalobce) a náklady právního zastoupení, které se ale počítají podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu. Advokátní tarif stanoví výši odměny advokáta podle tzv. tarifní hodnoty věci a počtu úkonů ve věci realizovaných. Strana úspěšná ve sporu tak dostane od protistrany uhrazené náklady právě v této vyhláškou stanovené výši, bez ohledu na to, jaké byly skutečně vynaložené výdaje na advokáta.