JUDr. Josef Petr, advokát
Rychlý kontakt

JUDr. Josef Petr, advokát
Mobil: +420 602 745 609
E-mail: akjosefpetr@gmail.com

Aktuální oznámení

Právní služby


Přes široký záběr právních odvětví je pro přehlednost níže uveden stručný rozsah poskytovaných služeb.

Obchodní právo
- příprava obchodních smluv
- korporátní agenda (zakládání obchodních společností a problematika obchodního rejstříku)
- zastupování před soudem nebo rozhodčím soudem
- správa a vymáhání pohledávek

Občanské právo
- právní vztahy k nemovitostem (zpracování smluvní dokumentace, zajištění advokátní úschovy kupní ceny, zastupování v katastrálním řízení)
- zpracování smluv
- ochrana osobnosti
- uplatňování nároku na náhradu škody
- rodinné právo
- zastupování před soudem nebo rozhodčím soudem

Pracovní právo
- vznik a obsah pracovního poměru
- skončení pracovního poměru
- nároky z neplatného skončení pracovního poměru
- uplatnění nároku na náhradu škody

Trestní právo
- trestní obhajoba
- zastupování poškozeného v trestním řízení
- poradenství a zastupování klienta před orgány činnými v trestním řízení

Správní právo
- přestupkové řízení
- zastupování před orgány veřejné správy
- správní soudnictví
- ochrana spotřebitele